เมนูหลัก

 

 

 โปรแกรมวัดผลออนไลน์

 
เลขบัตรประชาชนครู/นักเรียน
รหัสผ่าน
 

 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้

   
 

 คลังความรู้
 

ประกาศ รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

หลักฐานการสมัครนักเรียน

โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร

ชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

1. สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้านที่นักเรียนพักอาศัยปัจจุบัน (กรณีชื่อนักเรียนอยู่ในทะเบียนบ้านต่างจังหวัด) ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา อย่างละ 1 ฉบับ

5. สำเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา  อย่างละ 1 ฉบับ

6. ใบตรวจกรุ๊ปเลือดตัวจริง ฉบับ

7. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง (กรณีเด็กไม่ได้อยู่กับบิดา-มารดา) 1 ฉบับ

8. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง 1 ใบ

9. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของนักเรียนและบิดา มารดา ( ถ้ามี ) 1 ฉบับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

1. สำเนาใบเกิด 1 ฉบับ

2. ใบรับรองผลการเรียน ( ปพ.7/ปพ.1) 1 ฉบับ

3. ใบรับรองผลการเรียนสมัคร ม.4 (ต้องมีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย 2.52 ขึ้นไปรวมผลการเรียนในชั้น ม.1 และ ม.2) 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ฉบับ

5. สำเนาทะเบียนบ้านที่นักเรียนพักอาศัยปัจจุบัน (กรณีชื่อนักเรียนอยู่ในทะเบียนบ้านต่างจังหวัด) ฉบับ

6. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา   อย่างละ 1 ฉบับ

7. สำเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา อย่างละ 1 ฉบับ

8. ใบตรวจกรุ๊ปเลือดตัวจริง ฉบับ

9. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง (กรณีเด็กไม่ได้อยู่กับบิดา-มารดา) 1 ฉบับ

10. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง 1 ใบ

11. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของนักเรียนและบิดา มารดา ( ถ้ามี ) 1 ฉบับ


ติดต่อ กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร โทร. 02-959-4455 ต่อ 14 ผู้บริหารสถานศึกษา

นายบัญชา จันทร์รักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

 เผยแพร่ผลงาน

 
 

 

 
   

 ลิงค์น่าสนใจ

 

 
   

 สถิติผู้เข้าชม

 

 

 

 
โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
หมู่ที่   2 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร 02-959-4454-5