เมนูหลัก

 

 

 โปรแกรมวัดผลออนไลน์

 
เลขบัตรประชาชนครู/นักเรียน
รหัสผ่าน
 

 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้

   
 

 คลังความรู้
 

 ประวัติโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร

 

     โรงเรียน ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร  ตั้งอยู่เลขที่  47  ซอยพหลโยธิน  127  ตำบลประชาธิปัตย์  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต  2  กระทรวงศึกษาธิการ  มีประวัติความเป็นมาดังนี้

     1 กุมภาพันธ์ 2466 นายอำเภอ  พ่อค้าและประชาชน  ร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยอาศัยศาลเจ้าโรงเจคลองหนึ่งสายล่าง คลองซอยที่ 1 เป็นสถานที่เรียน ชื่อโรงเรียนบึงทะเลสาบ 1 คลองหนึ่ง  เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-3  มีนักเรียน  9  คน  มีนายบุญรอด  มุ่งเยียวยา  เป็นครูใหญ่

     17 เมษายน 2475 ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีนักเรียนทั้งสิ้น 55 คน  มี นายกิมใช้  เฮงสำราญ  เป็นครูใหญ่

     15  สิงหาคม  2480  ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนเกษตรกรรมรังสิต  (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตปทุมธานี)  เนื่องจากศาลเจ้าโรงเจชำรุดมาก  มีนายผล  เดชะปทุมวัน เป็นครูใหญ่

     5  สิงหาคม  2483  โรงเรียนเกษตรกรรม ต้องการสถานที่คืน  โรงเรียนจึงได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนเป็นเงิน  1,000  บาท  หลวงรัตนชโรดม (แก้ว  รัตโนดม)  บริจาคที่ดินสร้าง   อาคารเรียนจำนวน  2  ไร่  ประชาชนบริจาคเงินสมทบ  400  บาทสร้างอาคารเรียนไม้แบบ  ป 1  กว้าง  9  เมตร  ยาว  27  เมตร  พื้นไม้ยาง  หลังคามุงกระเบื้องไม่มีฝา  เป็นอาคารเรียนหลังแรก  ชื่อว่า  “อาคาร  1”  ปัจจุบันรื้อแล้วเพื่อปลูกสร้างอาคารเรียน  8  ปัจจุบันรื้อแล้วเช่นกันเพื่อใช้ปลูกอาคารเรียนแบบ  สปช. 2/28

     5  กรกฎาคม  2486  ชื่อตำบลเปลี่ยนเป็นตำบลประชาธิปัตย์  โรงเรียนจึงเปลี่ยนชื่อตามชื่อตำบล        เป็น  “โรงเรียนประชาบาลตำบลประชาธิปัตย์ 1  คลองหนึ่ง”  ในปีเดียวกันนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง หลังเป็นแบบ  ป 1  ขนาดกว้าง  8  เมตร  ยาว  24  เมตร  พื้นและฝาไม้ยางหลังคาสังกะสี มีชื่อว่า  “อาคารเรียน  2”  ปัจจุบันได้รื้อแล้ว

     25  ตุลาคม  2489  เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น  “โรงเรียนประชาบาลประชาธิปัตย์  1”

     1  พฤษภาคม  2495  กระทรวงศึกษาธิการประกาศเปลี่ยนแปลการเรียกชื่อโรงเรียนเสียใหม่ตัดคำว่า  “ประชาบาล”  ออก  จึงให้ชื่อใหม่ว่า  “โรงเรียนประชาธิปัตย์วิทยาคาร”  และในปีนี้ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนใหม่เพิ่มขึ้นอีก  1  หลัง  แบบ ป 1  ขนาดกว้าง  8  เมตร  ยาว  24  เมตร  พื้นและฝาไม้ยางหลังคาสังกะสีมีชื่อ  “อาคารเรียน  3”  ปัจจุบันรื้อแล้ว

     1  มีนาคม  2512  ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  015  ขนาด 10 ห้องเรียน เป็นเงิน 442,600  บาท  แต่เนื่องจากที่ดินที่หลวงรัตนชโรดม  บริจาคให้สร้างอาคารเรียนจำนวน  2 ไร่ นั้นมีความยาวน้อยไปไม่สามารถสร้างอาคารเรียนหลังดังกล่าวได้คณะกรรมการการ ศึกษาซึ่งมี นายนนท์  วรรักษา  เป็นประธานได้มอบให้    นายเจริญ  บุษมาลี  ครูใหญ่ในขณะนั้นเป็นผู้ประสานงานขอบริจาคที่ดินจาก นางสาววลัย  รัตนโนดม  จำนวน  212  ตาราวา  สร้างอาคารเรียนเสร็จเรียบร้อย  สุขาภิบาลโดย   นายนนท์  วรรักษา

     1  พฤษภาคม  2512  นายสุรใจ  ทรัพย์สมบูรณ์  บริจาคทรายถมที่เพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นสนามเด็กเล่นคิดเป็นเงิน  2,300  บาท  อาคารเรียนหลังนี้ชื่อ  “อาคารเรียน  5”  และได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย   ปีนี้มีนักเรียนทั้งสิ้น  787  คน

     26  กรกฎาคม  2514  กรมธนารักษ์  กระทรวงการคลัง  ได้มอบที่ดินของกระทรวงศึกษาธิการอันเป็นที่ตั้งโรงเรียนธัญบุรีเดิม  คือที่ดินของ นางทองพูล  หวั่งหลี  ได้บริจาคให้ทางราชการไว้แต่เดิมจำนวน  5  ไร่  3 งาน  16  ตาราวา  และอาคารเรียน  1  หลัง  (รื้อแล้ว)  ต่อมารื้อมุมของอาคารเรียนและห้องเรียนของโรงเรียนธัญบุรีออก  เพื่อปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ  506  อาคาร  9  ปัจจุบันโรงเรียนมีที่ดิน  8  ไร่  1  งาน  28  ตารางวา  และในปีนี้ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  015  ขนาด  8  ห้องเรียนเป็นเงิน  400,000  บาท  ชื่อว่า  อาคาร  7  ส่วนอาคารโรงเรียนธัญบุรีเดิมชื่อ  “อาคารเรียน  6”

     10 พฤษภาคม  2515  โรงเรียนได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน  2  รายการคือ  สร้างอาคารเรียนแบบ  014  ขนาด  8  ห้องเรียน  เป็นเงิน  500,000 บาท  ได้รื้อย้ายอาคารเรียน  1 และ 2  เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ  014  ชื่ออาคารเรียน  8  รื้อออกแล้วกับได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ  015  อีก  4  ห้องเรียนเป็นเงิน  200,000  บาท  และได้รื้อบ้านพักครูโรงเรียนธัญบุรีเดิมเพื่อต่อเติมอาคารเรียนหลังดัง กล่าว  และสุขาภิบาลประชาธิปัตย์ได้บริจาคทรายถมสนาม คิดเป็นเงิน  14,000  บาท

     1  มิถุนายน  2516  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  506  ตึก 3 ชั้น  15  ห้องเรียน  จำนวน  1  หลัง  เป็นเงิน  1,000,000  บาท  ปี  2517  ได้รับงบประมาณเพิ่มอีก  880,000  บาท จึงสร้างเสร็จเรียบร้อย  ชื่อว่า  “อาคาร  9”

     ปี งบประมาณ  2545  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สร้างอาคารโรงอาหาร  2  ชั้น  งบประมาณ  1,900,000  บาท  แต่ก่อสร้างไม่สำเร็จ

     30  กันยายน  2546  นายวิชัย  ซาตะนัย  ผู้อำนวยการโรงเรียน ในขณะนั้น เกษียณอายุราชการ             นายวิจิตร  ชำนาญดี  รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ใช้เงินบำรุงการศึกษาปรับปรุงบริเวณอาคารเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ซึ่งมีน้ำท่วมขังทุกปี  เป็นเงิน  254,026.29  บาท

     8  ตุลาคม  2546  นายสมยศ  นวลละออ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไก่เตี้ย  อำเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี  เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร  ต่อจากนายวิชัย  ซาตะนัย

     ปี งบประมาณ  2547  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีก่อสร้างอาคาร        โรงอาหารเพิ่มเติมอีก  เป็นเงิน  2,100,000  บาท  ก่อสร้างเสร็จในปี  2548 โดยชั้นล่างเป็น พื้นโล่ง ชั้นบนเป็นห้องประชุมและห้องสมุด

     ปี งบประมาณ 2550 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สร้างอาคารเรียน 4  ชั้น  ขนาด  7  ห้องเรียน  งบประมาณ  10,000,000  บาท  และเทศบาลเมืองรังสิตขออนุญาตรื้อรั้วโรงเรียน  เพื่อขยายถนนรองรับสะพานลอยที่มาจากกรุงเทพฯ  โดยเข้ามาในพื้นที่ของโรงเรียน  1.50  เมตร  และจัดทำรั้วสแตนเลสให้แทน  โรงเรียนดำเนินการขอความอนุเคราะห์สำนักงานที่ดินตรวจสอบเขตพื้นที่  และขออนุญาตที่ราชพัสดุเพื่อรื้อรั้วโรงเรียนต่อไป

     14  มกราคม  2553 นายบัญชา  จันทร์รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทองพูนอุทิศ อำเภอธัญบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร  ต่อจากนายสมยศ  นวลลออ

 ผู้บริหารสถานศึกษา

นายบัญชา จันทร์รักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

 เผยแพร่ผลงาน

 
 

 

 
   

 ลิงค์น่าสนใจ

 

 
   

 สถิติผู้เข้าชม

 

 

 

 
โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
หมู่ที่   2 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร 02-959-4454-5